Allowed types: pdf, doc, docx, rtf, html, htm, txt